Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website en de app van TURNN geldt het navolgende:

BNV Mobility heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de website en de app van TURNN. Deze zorgvuldigheid betracht zij ook bij het onderhoud van deze website en de app. BNV Mobility maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht.

De inhoud en functionele werking van de TURNN website en de app kan zonder nadere aankondiging door BNV Mobility worden gewijzigd. De website en de app zijn bovendien permanent in ontwikkeling. BNV Mobility kan dan ook niet garanderen dat de website en de app altijd foutloos of ononderbroken functioneert c.q. bereikbaar is, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Aan de inhoud en de getoonde informatie op deze website en de app kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. BNV Mobility wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door BNV Mobility niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid, actualiteit of mogelijke inbreuk op rechten van derden. BNV Mobility wijst ook iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de uiterlijke verschijningsvorm, de inhoud en werking van de TURNN website en app berusten bij BNV Mobility en/of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BNV Mobility is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen, te verveelvoudigen, te hergebruiken of op welke wijze dan ook te exploiteren en/of te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website of app naar TURNN/BNV Mobility wordt verzonden, is niet beveiligd tenzij in het privacybeleid (zie: TURNN Privacy Statuut) anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

De website en app richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op de website, app en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

BNV Mobility, februari 2017