1. Algemeen

1.1. TURNN is een dienst van BNV Mobility B.V. (hierna: “BNV Mobility”). TURNN is een platform waar je je reis plant en reserveert binnen Nederland. Hiervoor maak je gebruik van de TURNN app. Dit platform faciliteert diverse diensten die uitgevoerd worden door diverse aanbieders. Elke aanbieder heeft zijn eigen voorwaarden deze vind je terug op de website van TURNN.

1.2. Ons kantoor is gevestigd aan Emmastraat 6B, 4811 AG in Breda. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50096354.

1.3. Om gebruik te kunnen maken van onze dienst, dien je in Nederland te wonen.

1.4. De TURNN Voorwaarden zijn van toepassing tussen BNV Mobility en elke natuurlijk persoon die op enig moment één of meerdere TURNN diensten afneemt. Specifieke voorwaarden die gelden voor actuele acties kun je vinden op www.turnn.io.

2. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Met je persoonlijke inloggegevens kun je inloggen op de TURNN app. Hierna kun je naar eigen keuze gebruik maken van aangeboden diensten. Wanneer hier kosten aan zijn verbonden, dan worden deze vooraf duidelijk vermeld.

2.2. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van je persoonlijke inloggegevens. BNV Mobility wijst in dat kader iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

2.3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van jouw (persoons)gegevens die je tijdens jouw registratie aan ons hebt verstrekt. Je kan wijzigingen in deze gegevens doorvoeren in jouw profiel van de TURNN app.

3. Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

3.1. Wij respecteren jouw privacy en wij behandelen verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk. De manier waarop we jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de TURNN diensten, is weergegeven in ons Privacy Statuut te vinden op www.turnn.io. In dit Privacy Statuut geven we aan waarvoor we jouw gegevens gebruiken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren en welke rechten je hebt om onze gegevens te controleren. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform ons Privacy Statuut.

3.2. Wij hebben de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Wbp meldingsnummer  is 1650701).

3.3. Wij zijn gerechtigd om geanonimiseerde data te gebruiken voor onderzoek en eventueel met derden uit te wisselen. De onderzoeksgegevens zijn niet op jou als klant terug te voeren.

3.4. Wij kunnen telefoongesprekken met jou opnemen. Wij gebruiken opnames van telefoongesprekken om onze medewerkers te trainen.

4. Duur van de overeenkomst en opzegging

4.1. Als je gebruik maakt van betaalde TURNN diensten dan ga je een overeenkomst met BNV Mobility aan.

4.2. Je kunt op ieder moment het actief gebruik maken van de TURNN diensten stoppen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. BNV Mobility wijst nadrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade die wordt geleden door het gebruik maken van de TURNN app (waaronder vermogensschade, immateriële schade of gevolgschade) van de hand, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BNV Mobility of haar leidinggevende ondergeschikten.

5.2. Wanneer wij toch aansprakelijk zouden zijn, dan geldt een beperking van aan jou te betalen schadevergoeding tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis met een maximum van € 10.000,- per kalenderjaar, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BNV Mobility of haar leidinggevende ondergeschikten.

5.3. In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend in geval van overmacht, waardoor het nakomen van verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of anderzijds in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd. Onder overmacht vallen wanprestaties van toeleveranciers of derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen. Als dergelijke overmachtssituaties optreden waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan worden deze opgeschort. Je hebt in dat geval geen recht op schadevergoeding.

5.4. Indien als gevolg van één gebeurtenis meerdere klanten een vordering bij ons indienen en de gezamenlijke vordering de in artikel 6.3 per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaat, dan zijn wij slechts verplicht vorderingen naar evenredigheid van de omvang te voldoen.

5.5. Alle schadeclaims tegen ons ontstaan vanuit een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad, of op een andere grond, moeten schriftelijk bij ons worden gemeld. Deze schadeclaims vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop je bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die schade. Schade die buiten deze termijn wordt gemeld, wordt niet vergoed.

5.6. Wij hebben het recht uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of rechten over te dragen door middel van schuldoverneming, cessie of contractoverneming. Hiervan doen wij direct schriftelijk melding aan jou. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5.7. Je hebt niet het recht om nakoming van enige uit deze TURNN Voorwaarden of de overeenkomst met BNV Mobility voortvloeiende verbintenis op te schorten, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

6. Intellectueel eigendom

6.1. Je erkent dat op alle aan jou beschikbaar gestelde TURNN diensten intellectuele eigendomsrechten rusten die uitsluitend aan ons of onze licentiegevers toebehoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteurs-, octrooi-, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

6.2. Wij verlenen je een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om deze diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze licentie op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen.

6.3. Het is je niet toegestaan enigerlei aanduiding van (een intellectueel eigendomsrecht van)ons en/of een derde op de producten en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.

6.4. De deelnemer geeft, met het akkoord gaan met de TURNN Voorwaarden, toestemming om te worden benaderd door De Verkeersonderneming voor andere relevante projecten en overige marketingdoeleinden.

7. Toepasselijk recht en geldigheid TURNN Voorwaarden

7.1. De TURNN Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze Voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.

7.2. De TURNN Voorwaarden kunnen te allen tijde door ons eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden tijdig aan jou gecommuniceerd. Ze gaan standaard een maand na communicatie hierover in, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan kun je jouw deelname beëindigen. De meest actuele versie van de TURNN Voorwaarden vind je op de website www.turnn.io.

7.3. Voor de diverse aangesloten TURNN diensten gelden aparte voorwaarden die te vinden zijn op onze website. Door het accepteren van de TURNN Voorwaarden accepteer je ook de voorwaarden van de aanbieder van de door jou gekozen dienst(en).

7.4. Op de overeenkomst en deze TURNN Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

8. Correspondentie, Klachten en Geschillen

8.1. Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met onze Customer Service. Stuur een e-mail aan info@turnn.io, chat met ons via www.turnn.io of neem telefonisch contact op via 076 – 762 01 56.

8.2. Naast communicatie via de TURNN app, communiceren wij voornamelijk per e-mail met jou. Het in jouw profiel opgenomen e-mailadres zien wij als het juiste en actuele e-mailadres en is tevens je gebruikersnaam. Je kunt je profiel terugvinden in je TURNN app. Wij mogen er dan ook van uitgaan, dat wanneer wij een bericht hebben gestuurd naar dit e-mailadres, dit bericht jou heeft bereikt. Je kunt geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten omdat het e-mailadres niet (meer) klopt of omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij jouzelf en/of jouw provider.

8.3. Klachten kun je (bij voorkeur schriftelijk) melden aan onze Customer Service. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken behandeld.

8.4. Mocht er een conflict optreden tussen jou en ons dan zullen wij proberen dit door middel van mediation op te lossen. Als we er niet uitkomen, dan is uitsluitend een rechter van de rechtbank te Breda bevoegd tot een uitspraak te komen.

BNV Mobility
Emmastraat 6B
4811 AG Breda

Laatste update januari 2018