BNV Mobility B.V. (hierna “BNV Mobility”) is de organisatie achter TURNN. Als gebruiker van TURNN maak je gebruik van een persoonlijke app waarmee je je reis plant, reserveert én betaalt. Elk reisadvies houdt rekening met jouw voorkeuren.

Jouw persoonsgegevens zijn een privézaak

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de geleverde diensten van TURNN betrouwbaar zijn. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een privézaak. De manier waarop we jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de diensten van TURNN, hebben we samengevat in dit Privacy Statuut. In dit Privacy Statuut geven we aan waarvoor we jouw gegevens gebruiken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren en welke rechten je hebt om onze gegevens te controleren.

Wij zorgen voor jouw privacy

Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en gebruiken deze niet voor zaken die buiten de TURNN dienstverlening vallen. Elk noodzakelijk gebruik van jouw gegevens voor TURNN voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens en met welk doel?

Als klant van TURNN schrijf je je in via de TURNN app. Deze app geeft je reisadvies en registreert jouw gemaakte reizen.

Wij registreren van alle klanten naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, huidig reisgedrag en wachtwoord (het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is niet terug te herleiden naar het gekozen wachtwoord). Deze gegevens zijn nodig om onze diensten aan je te kunnen aanbieden. Wij gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om je op diverse manieren te informeren, denk hierbij aan e-mail, telefoon en per brief. Tevens worden de door jou ingegeven adressen, die zijn opgeslagen in Favorieten, geregistreerd. Dit doen we voor jou, om het makkelijker te maken om reizen te plannen. Jouw huidige reisgedrag wordt gebruikt voor analyse en verkeerskundig onderzoek.

We leggen ook het volgende vast van jouw telefoon: Operating System (gebruik je iOS of Android), merk en type telefoon. Dit doen we om pushberichten te sturen en om bij onjuiste werking van de app het probleem te kunnen analyseren en eventueel op te lossen.

Afhankelijk van de specifieke diensten die je afneemt, verwerken wij daarnaast de volgende combinaties van persoonsgegevens en wisselen deze uit met onze partners:

Auto op afroep (Tripmanager): naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kopie rijbewijs. Deze gegevens zijn nodig om een auto te kunnen huren. De kopie van jouw rijbewijs wordt gebruikt om te controleren of je gerechtigd bent om een auto te huren. Verder worden de volgende boekingsgegevens verstuurd naar Tripmanager: boekingsnummer, start- en einddatum van de boeking, klasse van het voertuig, afhaallocatie, start- eindtijd van de ingebruikname.

De Verkeersonderneming ontvangt dagelijks jouw gepseudonimiseerde verplaatsingsgegevens voor verkeerskundig onderzoek. Tevens gebruiken ze voor dit onderzoek jouw huidige reisgedrag die je bij start van deelname hebt opgegeven. Ook worden de verzamelde verplaatsingsgegevens als geanonimiseerde data ontsloten via www.marktplaatsvoordata.nl afloop van jouw deelname. Verder kan door De Verkeersonderneming op verzoek jouw gegevens worden opgevraagd ten behoeve van marketingactiviteiten en hebben zij inzicht in de geanonimiseerde data van de start- en eindenquête.

Om onze dienstverlening aan jou te optimaliseren, kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze eigen direct marketing doeleinden. Je kunt alleen aanbiedingen ontvangen van onze partners wanneer je hier voorafgaande expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Toestemming gebruik mobiliteitsgegevens

Je geeft BNV Mobility, als onderdeel van het inschrijfproces, toestemming om persoonsgegevens (waaronder geolocatiegegevens) die de app verzamelt op te nemen in een eigen database, te verwerken, op te slaan en te analyseren zoals in dit Privacy Statuut is beschreven. Er bestaat bij jou geen twijfel over dat BNV Mobility de hier genoemde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en analyseert.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij beveiligen onze systemen waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt op een adequate, organisatorische, technische en fysieke manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal (als goed) geaccepteerde informatiesystemen en -methodes. Jouw gegevens worden bewaard op servers in de datacenters binnen de EU. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie binnen BNV Mobility toe bevoegd zijn. Wij hebben de verwerking van jouw persoonsgegevens aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens (meldingsnummer m1650701).

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en maximaal één jaar na de beëindiging van de deelname voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij voor gegevens een andere of langere wettelijke bewaartermijn geldt. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht. Statistische gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen, zullen langer worden bewaard. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en nooit terug te voeren op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens en verplaatsingsgegevens worden beheerd door BNV Mobility. Wij zijn gevestigd op Emmastraat 6B, 4811 AG in Breda en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50096354.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens controleren en corrigeren?

Je hebt het recht om te weten wat wij van jou weten. Daarom heb je via de TURNN app rechtstreeks inzage in jouw persoonsgegevens. Bij onze Customer Service kun je opvragen welke overige gegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Tevens kun je bij de Customer Service een verzoek indienen voor een correctie van je gegevens.

Verzet tegen gebruik van jouw gegevens

Je hebt wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van jouw gegevens. Tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor TURNN.

Bijzondere strafrechtelijke situaties

Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten de TURNN dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. In het geval van (een verdenking van) een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd.

Cookie beleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Onze TURNN website, www.turnn.io, voldoet aan 11.7a van de Telecommunicatiewet (‘Cookiewet’). Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt, dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn/haar computer en waar deze voor dienen.

Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om een website (goed) te laten functioneren en cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website meten om onze website te optimaliseren. In dit kader maken wij onder andere gebruik van cookies van Google Analytics voor zowel de website als de app van TURNN. Maar ook andere op onze website gebruikte externe diensten, kunnen mogelijk een cookie registreren op jouw computer.

Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Wij informeren je via een melding over het gebruik van deze cookies. Ten overvloede wijzen wij je erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Wij gebruiken Smartlook van Smartlook.com om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website door onze bezoekers. Alle verzamelde informatie wordt opgeslagen en beheerd op de Smartlook.com servers volgens hun Privacy Statuut.

Vragen en contact

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met de Customer Service. Stuur een e-mail aan info@turnn.io, chat met ons via www.turnn.io of neem telefonisch contact op via 076-7620156.

BNV Mobility behoudt zich het recht voor dit Privacy Statuut te wijzigen. Bij een wijziging zullen wij je hiervan tijdig middels een pushnotificatie via de app op de hoogte brengen en aangeven per wanneer deze wijziging van kracht is. Dit Privacy Statuut is van toepassing op de gegevens die wij tijdens de geldigheid van dit statuut ontvangen/verzamelen. Een wijziging van dit statuut zal nooit jouw rechten over deze gegevens, ontleend uit een eerder geldend Privacy Statuut, ontkrachten. Mocht dit onoverkomelijk blijken, bijvoorbeeld door wetgeving, dan zullen wij dat nadrukkelijk aan jou melden.

Het Privacy Statuut van TURNN is voor het laatst gewijzigd in oktober 2017.

Zie ook: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl